Song Writing Rehearsal

From Smoke E’m If You’ve Got E’m

John Wackerman Drums

John Horne Bass

Joey Grijalva Guitar

Ken Hada Guitar